Navigácia podľa žánru


Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Kultúrnych zariadení Petržalky

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA – PETRŽALKA, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava

v súlade s § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme vyhlasuje

v ý b e r o v é  k o n a n i e 

na obsadenie miesta

riaditeľa Kultúrnych zariadení Petržalky

priíloha: TU